Privacy Statement

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met
(persoons)gegevens die je achterlaat bij het aanmaken van een account om Quiddy te gebruiken en bij het gebruiken van de Quiddy app. Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “Trimbos”).

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens of als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven) kun je contact opnemen via [email protected].

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming ([email protected]). De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Waarvoor dient de app?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
 3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 4. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?
 5. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
 6. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 7. Met wie delen wij je persoonsgegevens?
 8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
 9. Wat zijn je rechten?
 10. Wijzigingen

1.    Waarvoor dient de app?

De App helpt je om doelen te stellen en contact te leggen met andere gebruikers in het kader van stoppen met roken. De app helpt je om inzicht in je eigen situatie te krijgen, hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan, geeft inzicht in je vorderingen en biedt je de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met anderen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Trimbos is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Contactgegevens

Je kunt de Quiddy app alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt. Je kan een account aanmaken door een gebruikersnaam, je e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Als je anoniem wil blijven raden we je aan om een e-mailadres en een gebruikersnaam te gebruiken waar je naam niet in voorkomt. Helemaal anoniem blijven kan niet: hoewel wij niet kunnen zien wie je bent als je een e-mailadres zonder naam gebruikt is via de provider vrijwel altijd te achterhalen via welk IP adres een e-mailadres is aangemaakt. Als je geen e-mailadres wil opgeven, kun je de Quiddy app helaas niet gebruiken.

Onderzoeksgegevens

Als je een account aanmaakt om de app te gebruiken vragen we je om de volgende persoonsgegevens:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau

Daarnaast vragen we je naar je rookstatus (hoe lang rook(te) je, of je al eens gestopt bent en hoeveel rook(te) je?) en waarom je graag zou willen stoppen. We vragen je verder om na vier weken een vragenlijst in te vullen, waarin wordt gevraagd naar je leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Deelname aan de vragenlijst na vier weken is vrijwillig.

Tenslotte bewaren we gegevens over hoe jij Quiddy gebruikt (bijvoorbeeld over hoe vaak en hoe je de app gebruikt, hierna ook wel “gebruiksdata” genoemd). Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen en kunnen door de beheerder (de manager van digitale producten van het Trimbos-instituut) gekoppeld worden aan je gebruikersnaam en e-mailadres.

4. Welke overige gegevens worden door ons verzameld?

In de app heb je de mogelijkheid om anoniem of met bekende buddy’s te chatten en kun je zelf een motivatie aanmaken met tekst en foto’s. Andere gebruikers zien jouw gebruikersnaam, maar niet jouw e-mailadres. We raden je aan om een gebruikersnaam te kiezen waar je naam niet in voorkomt.


De chatberichten worden lokaal op jouw mobiel opgeslagen en versleuteld verstuurd naar je buddy. Dit betekent dat alleen jij je motivatie en jij en je buddy jullie chatberichten kunnen lezen. Trimbos slaat deze dus niet op, noch kan Trimbos deze zien of gebruiken. In de gebruiksdata wordt enkel opgeslagen óf en wanneer je gebruik maakt van de chat en of je een eigen motivatie hebt gekozen. Dit zijn voor Trimbos geen persoonsgegevens.


Daarnaast kun je vanuit de app ook externe websites bezoeken, waaronder een website met online games, de Stoplijn en informatie op de website jongvolwassenen.ikstopnu.nl. Trimbos is niet verantwoordelijk voor de activiteiten die je buiten de Quiddy app verricht. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de privacyverklaring van de betreffende websites.

5. Met welk doel en op welke grond worden je persoonsgegevens verwerkt?

Contactgegevens

We gebruiken je e-mailadres om je te laten inloggen op jouw account en om je een nieuw
wachtwoord te sturen als je je wachtwoord bent vergeten. Daarnaast gebruiken we je e-mailadres om eenmalig een uitnodiging te sturen met verzoek om deel te nemen aan een interview over je ervaringen met Quiddy. We sturen je geen andere informatie per e-mail (tenzij je daar specifiek om hebt verzocht of ons een vraag hebt gesteld). Jouw aanmeldgegevens, waaronder jouw e-mailadres, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder, andere medewerkers hebben geen toegang tot deze informatie.

Onderzoeksgegevens

Wanneer jij aangeeft dat je data gebruikt mag worden voor wetenschappelijk onderzoek worden de gegevens die via de app worden verzameld, waaronder jouw leeftijd, geslacht,
opleidingsniveau, antwoorden op de vragen over jouw rookgedrag en gebruiksdata, enkel door ons gebruikt om de app te evalueren en om inzicht te krijgen in het type gebruiker van de app wat betreft leeftijd, opleiding en rookgedrag. Zo kunnen we de app verbeteren waar nodig. We gebruiken daarnaast gegevens over jouw rookgedrag voor de werking van onderdelen van de app: voor het tonen van besparingen en beloningen. We gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is dus jouw uitdrukkelijke
toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken, door je profiel te verwijderen via het onderdeel “Mijn profiel”. Wij verwijderen dan je profiel en de tot jou herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons bestand. Als je je toestemming intrekt kan je helaas geen gebruik meer maken van de app. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig.

6. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Nee. Quiddy is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16. Het is niet mogelijk om in de app in te vullen dat je jonger bent dan 16 jaar.

Wij kunnen helaas niet controleren of iemand liegt over zijn leeftijd, waardoor het voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt. Mocht je aanleiding hebben te denken dat dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

7. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot uiterlijk vier weken nadat jij in de app hebt aangegeven dat jij je account wilt verwijderen. We bewaren daarna enkel nog het geanonimiseerde databestand met gegevens over jouw gebruik van de app en de gegevens die je achterlaat op de app. Daar staan dus geen tot jou herleidbare gegevens meer in.

Eenmaal per jaar controleert de beheerder of accounts nog gebruikt zijn. Indien je account op dat moment meer dan een jaar niet meer gebruikt is verwijderen we je persoonsgegevens.

8. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

We slaan de gegevens die je binnen de app achterlaat op bij onze ICT-serviceprovider, die
daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een
verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als in deze privacyverklaring staat beschreven.

We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij Trimbos op grond van geldende wet-en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

9. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan het Quiddy project werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

10. Wat zijn je rechten?

Behalve dat je elk moment je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens mag intrekken, zoals hierboven beschreven, heb je

a. Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b. Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op
vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens intrekt.
e. Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met [email protected].

Houd er bij verwijdering van je persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens wel rekening mee dat de app daarna niet meer kan worden gebruikt.

Indien wij je e-mailadres al hebben verwijderd, kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op onze website en in onze app. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze app om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen en – indien je contact met ons op wil nemen – te bekijken of de contactgegevens nog up to date zijn. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1. Trimbos

De Quiddy app (hierna: de App) wordt je aangeboden door Stichting Trimbos-instituut,

Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, e-mail: [email protected], KvK-nummer: 41265454 (hierna: “Trimbos”).

Het Trimbos heeft de App ontwikkeld en is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de App en de inhoud daarvan.

Artikel 2. Toepassing voorwaarden

Wanneer je de App downloadt of gebruikt, zijn deze algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3. Toestemming voor gebruik
Trimbos geeft je toestemming om voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruik te maken van de App. Je mag de App of (delen van) de inhoud van de App niet voor andere
doeleinden gebruiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de (inhoud van) de App niet mag
kopiëren, mag aanpassen of met anderen mag delen (tenzij die mogelijkheid in de
functionaliteiten van de App zelf is ingebouwd). Je mag de App dus niet zelf aanbieden aan derden. Het betekent ook dat je de App niet commercieel mag exploiteren; je mag bijvoorbeeld geen geld vragen aan iemand om de App te gebruiken.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
5.1 De App is ontwikkeld door Trimbos en kan als hulpmiddel dienen bij het stoppen met roken. De App heeft in geen geval de diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten tot doel. Deze App dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging voor een consult van of een behandeling door een arts.
5.2 Trimbos kan de App op ieder moment verwijderen uit de app stores en/of voor jou en/of andere gebruikers ontoegankelijk maken. Trimbos is dan niet aansprakelijk voor schade die daardoor kan ontstaan.
5.3 Trimbos is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de App of de inhoud daarvan, of door fouten of tekortkomingen in de App, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Trimbos.
5.4 Als je de App gebruikt garandeer je dat je niet in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zal handelen en vrijwaar je Trimbos voor mogelijke vorderingen van derden die er het gevolg van zijn dat je toch in strijd met deze gebruiksvoorwaarden hebt gehandeld.

Artikel 5. Privacy
Als je deze App gebruikt stel je bepaalde persoonsgegevens aan Trimbos ter beschikking. Op de verwerking van deze gegevens is de Privacyverklaring die bij deze App hoort van toepassing.

Artikel 6. Wijzigingen

Trimbos kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. De aangepaste
gebruiksvoorwaarden worden dan in de App gezet en er zal in de App een melding worden geplaatst dat de voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 7. Rechts- en forumkeuze
Op deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Midden-Nederland.